english | česky
     
 
 

Název projektu: Nové předměty rozšiřující profil absolventa výtvarně pedagogických studijních programů
Rok řešení:
2011
Řešitel:
Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
Pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy

Projekt byl podpořen Fondem rozvoje vysokých škol.

Anotace:
Projekt inovuje studijní programy garantované Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je zaměřen na tvorbu tří nových předmětů Expresivní interpretace uměleckého díla, Muzejní pedagogika a Základy muzeologie. Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání studentů výtvarně pedagogických studijních programů a rozšířit jejich profil o oblast muzejní a galerijní pedagogiky.
Vytvoření nových předmětů přispěje k řešení problému profesionalizace muzejních pedagogů v ČR a zvýší uplatnitelnost absolventů, kteří budou moci působit nejen v klasických vzdělávacích institucích, ale také v sektoru kulturních služeb (galerie, muzea, expozice památkových objektů, regionální kulturní instituce) jako muzejní a galerijní pedagogové.

Výstupy projektu:

Budou vytvořeny podrobné sylaby těchto nových předmětů: Expresivní interpretace uměleckého díla, Muzejní pedagogika, Základy muzeologie. Dále budou shromážděny studijní materiály a didaktické prostředky pro výuku těchto nových oborů a připraven jejich podrobný program. V průběhu práce na sylabech bude také vytvořena podrobná rešerše české i zahraniční muzejně pedagogické literatury.

Přínos k rozvoji fakulty / VŠ:

Projekt přinese inovaci současných studijních programů garantovaných Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dojde k obohacení edukačního procesu o poznatky z dynamicky se rozvíjejících oborů, které vhodně rozšíří profil absolventů stávajících studijních programů o oblast muzejní a galerijní pedagogiky. Následná implementace nových předmětů do studijních plánů podstatně zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
Vzhledem k tomu, že vzdělávání muzejních pedagogů není v ČR systémově rozvinuto, bude inovovaný studijní program představovat možnost, jak získat kompetenci k vykonávání této profese. Vytvoření těchto předmětů je v souladu se záměrem pracoviště akreditovat samostatné muzejně pedagogické studium.
Výsledky projektu budou uplatněny v inovacích stávajících studijních plánů a jejich reakreditovaných podobách. Výuka nově vytvořených předmětů bude realizována standardním způsobem jako u ostatních stávajících disciplín.