O PROJEKTU

Jednoleté studium výtvarné výchovy k prohlubování odborné kvalifikace na KVV PdF UP bylo určeno učitelům z praxe a bylo spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Studiem jsme reagovali na prudký rozvoj digitálních technologií, které zaujímají stále výraznější pozici nejen ve výtvarném umění, ale i v každodenním životě společnosti a proto poučení o nich musí obsahovat i životaschopná příprava výtvarných pedagogů. Studiem jsem dále reagovali na zásadní změnu, kterou přinesla kurikulární reforma do systému vzdělávání.

Učitelé v rámci studia:

• Získali informace o aktuálních souvislostech výtvarné výchovy se soudobým výtvarným uměním, nových/současných technologických možnostech a soudobých postupech v oblasti didaktiky.

• Po absolvování studia učitelé dokážou na svých školách připravit výukové programy s využitím ICT, grafického designu, multimediálních prostředků a nových didaktických postupů.

Studium bylo určeno:

• Učitelům výtvarné výchovy prvního a druhého stupně ZŠ a SŠ.

• Učitelům z Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje

Jednoleté studium v bezplatné formě bylo otevřeno v akademických letech 2010/2011 a 2011/2012.

Hlavní řešitelka projektu: doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc., vedoucí Katedry výtvarné výchovy

Koordinátorka projektu: Mgr. Veronika Jurečková Mališová

•Jednalo se o Studium k prohlubování odborné kvalifikace v rámci průběžného vzdělávání v souladu s Ustanovením §10 vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů. Studium bude zakončeno kolokviem. Absolventi obdrží Osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání. Studium je akreditováno u MŠMT.