english | česky
     
 
 

DĚJINY UMĚNÍ

..:: výuka

> doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D.
tel: 585635433
email: badalik@pdfnw.upol.cz

narozena 18. 8. 1951

Přednáší na katedře výtvarné výchovy dějiny výtvarného umění. V rámci výuky preferuje interdis-ciplinární vazby a vztah k filosofickémui historickémukontextudanédoby.Usilujeo rozšířenýpohled na současné výtvarné dění a o rozvoj tvůrčího myšlení studentů také v oblasti teoretických disciplin. Sleduje historický kontext vzniku uměleckých sbírek a problematiku proměn uměleckého řemesla. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti se věnuje současnému prostorovému umění, věnuje se soudně znaleckým expertizám, kurátorské činnosti, připravuje texty do katalogů a recenze výstav v odborném tisku. Publikuje v předních odborných časopisech (Art & Antique, Ateliér, Prostor, Grapheion, Tvar atd.)

publikační činnost (výběr)
Tapiserie z dílny Valašského Meziříčí. Počátky a současnost. Katalog výstavy, Dům umění v Opavě, 1987, s. 3–11
Petr Jochmann. Prostor, roč. II, č. 7–8, 1994, s. 3, ISSN 1212-1398
• Bronz 95. II. Medzinárodné sochárske sympozium. Katalog výstavy, Galanta 1995, s. 5, 6, 12
„Hřích a trest“ v galerii Litera. Prostor 1995, roč. III, č. 4, s. 3. ISSN 1212-1398
Vztahy mezi uměleckými druhy. O kráse a umění. Texty sé rií řady B, učební texty VŠ, Katedra sociologie a andragogiky, FF UP, Středisko distančního vzdělávání UP Olomouc, 1996, s. 139–162
Interní bestiář. Prostor, roč. V, č. 6, 1997, s. 10–11, ISSN 1212-1398
Současné umělecké řemeslo v olomouckém regionu. Umění a řemesla, č. 4, 1997, s. 72–73, 47 646-ISSN 0139-5115/2
Grafické listy Ondřeje Michálka. Ateliér, č. 18, 1998, s. 5, ISSN 1212-1398
Oznámení o Ikarově letu. Prostor, roč. VI, č. 4, 1998, s. 2–4. ISSN 1212-1398
Ondřej Michálek. Katalog výstavy, Výstavní síň Synagoga, Městské muzeum a galerie Hranice, 1998
Pokušení málem. Prostor, roč. VI, č. 5, 1998, s. 9–10, ISSN 1212-1398
Ondřej Michálek – Nalezenci. Grapheion, Evropská revue o moderní grafice,uměníknihy,tisku a papíru, č. 3, 4, 1999, s. 5, ISSN 1211 6890
Galerie Výpad. Ateliér, č. 3, 2000, s. 13, ISSN 1212-1398
Ondřej Michálek. Katalog výstavy, Galerie Magna, Ostrava 2000
Zdeněk Kučera. Katalog výstavy, Galerie Caesar 2000
Metamorfózy. Ateliér, č. 5, 2000, s. 5, ISSN 1210-5236
Výstavy na Moravě, Tvar č. 5, 2000, s. 15.
Cesty neklidu – Neklid cesty. Mezinárodní trienále grafikyINTERKONTAKTGrafik,katalog výstavy, Staroměstská radnice, Praha 2001, s. 50–51
Ondrej Michalek, masques perdus et retrouvés, estampes. Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxemburg 2002, s. 6
Snové tělo. Prostor, XI, č. 3, 2004, s. 26–27, ISSN 1212-1398
• Obrazová analýza jako metoda vizuální komunikace. Sborník sympozia české sekce INSEA 2002, Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním, Olomouc 2004, s. 50–53, ISBN 80-244-0779-5
Petr Jochmann – Kresby. Katalog výstavy, Galerie výtvarného umění v Chebu, Kabinet kresby a grafiky,2004
Pozitivní bytí Dany Puchnarové. Prostor 2005, XII, č. 6, s. 5-6, ISSN 1212-1398
Ve mně a přede mnou, in: Olga Badalíková, Miroslav Petříček, Jana Šindelová, Jaromír Zemina: Sidonie, Praha 2006, s. 17–19, ISBN-80-239-6597-2
Natálie Masliková – Schmidtová. Art & Antiques, č. 9, 2006, ISSN 1213-8398
Organické bujení. Ateliér, č. 8, 2006, s. 4, ISSN 1210 5236
České umění 20. století (1940–1970). Ateliér, č. 20, 2006, s. 4, ISSN 1210 5236
Sidonie. Prostor, 2007, XIV, č. 2, ISSN 1212-1398
Motiv zvířete v současné prostorové tvorbě, jako projev polarity mezi oblastí spirituálna a exaktních věd. Futurologické perspektivy. Spiritualita, sborník, (ed. Hana Babyrádová), 2007