english | česky
     
 
 

DĚJINY UMĚNÍ

..:: výuka

> PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
tel: 585635455
email: horacek_martin@post.cz

narozen 29. 3. 1977 v Olomouci

Od roku 2004 odborný asistent na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (přednášky a semináře Úvod do studia teorie a dějin umění, Dějiny umění, Výtvarné umění Olomoucka, Galerijní animace, Teorie výtvarné kultury). Od roku 2005 odborný asistent na Ústavu architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (přednášky Soudobá architektura, Dějiny architektury, Kompozice architektury, Teorie a estetika architektury). Odborně je zaměřen na architekturu 18.–21. století, teorii umění a historiografiidějinuměnía teorii a dějiny památkové péče.

studia
1995–2001 interní magisterské studium: FilozofickáfakultaUniverzityPalackéhovOlomouci, katedra dějin umění (2001 Mgr., PhDr., diplomní a rigorózní práce Sloh řádu a svobody: Poznámky k dějinám a teorii novorenesanční architektury v českých zemích)
2001–2005 interní a kombinované doktorské studium tamtéž (2005 Ph.D., disertační práce Neorenesance: Úvahy o syntéze)

pedagogická činnost (výběr)
2002–2004 vedení semináře Architektura a společnost v 19. století na katedře dějin umění FF UP
2004–2005 externí pedagog na Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli (přednášky Umění 19. století)
2006 externí pedagog na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity (přednášky Soudobá architektura)

granty
2002 řešitel interního grantu FF UP Novorenesanční architektura v Čechách
2002–2004 zapojen do řešení Výzkumného záměru MSM 152100017 Výzkum historie a kultury katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP
2006-2008 projektový koordinátor projektu Evropského sociální fondu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0261 Kvalitativní inovace výtvarně-pedagogických studijních oborů
2008-2010 řešitel, postdoktorský projekt Grantové agentury ČR 408/08/P167 Historismus v současné architektuře v České republice

publikace (výběr)
Nová instalace zámecké obrazárny v Kroměříži. Bulletin: Uměleckohistorická společnost v českých zemích X, 1999, č. 1–2, s. 11–13
Roman Boreček. Prostor Zlín VIII, 2000, č. 4–6, s. 16–17
• Soutěž na plány josefovské radnice a její vítěz – architekt Arnošt Jenšovský. In: Ročenka knihovny a muzea v Jaroměři IV (1999), Jaroměř 2000, s. 48–53
Rytíř Schubert a rytíř Weber: Úvahy dvou architektů historismu o zákonitostech slohového vývoje. In: Pavol Černý (ed.), Historia artium IV: Sborník k osmdesátým narozeninám prof. PhDr. Rudolfa Chadraby, CSc., Olomouc 2002, s. 369–383
Bernhard Grueber a jeho příspěvek k počátkům novorenesance v Čechách, Umění LI, 2003, č. 1, s. 30–43
Rec.: Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (ed.). Dějiny českého výtvarného umění III/1–2: 1780–1890, Umění LI, 2003, č. 3, s. 249–256 + rozšířená verze na www.intimate.cz/umeni/ cz/soubory/Horáček.htm
Rec.: Příběhy Pavla Zatloukala [Pavel Zatloukal. Příběhy z dlouhého století: Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku], Stavba X, 2003, č. 3, s. 9–10
Camillo Sitte po stu letech: O agorafobii, peciválech a sardinkách v konzervě. Architekt IL (V), 2003, č. 12, s. 68–69
„Nová“ a „stará“ architektura v historických centrech měst. Architekt L (VI), 2004, č. 7, s. 48–49
Rec.: Adolf Hildebrand: Problém formy ve výtvarném umění, Aluze VIII, 2004, č. 2–3, s. 265–267
Rec.: Bratři Šlapetové znovuobjevení [Pavel Zatloukal (red.), Lubomír Šlapeta (1908–1983) – Čestmír Šlapeta (1908–1999): Architektonické dílo / Architectural Work], Stavba XI, 2004, č. 6, s. 8
Poznámky k barevným průčelím v architektuře 19. století na Moravě, zvláště k polychromii a sgrafitu. In: Jiří Fiala (ed.), Acta UPO: Facultas Philosophica: Studia Moravica 2, Olomouc 2004, s. 281–304
Čest poraženým: K anketě o novostavbách v historickém prostředí. Zprávy památkové péče LXV, 2005, č. 1, s. 3–4
Galerijní pedagogové: Klíčníci říše krásy. Literární noviny XVII, 2006, č. 23, s. 9 – též na http://www.literarky.cz/?p=clanek&id=2217
Křesťan a péče o památky. Ateliér XIX, 2006, č. 23, s. 12

Poznámky k Arcidiecéznímu muzeu aneb Madona v krabici, Zprávy památkové péče LXVII, 2007, č. 4, s. 338-340 – též na http://www.archiweb.cz/salon.php?type=10&action=show&id=5285
• hesla, in: Pavel Zatloukal (ed.), Slavné vily Olomouckého kraje, Praha 2007 (1. Vila Roberta Siegla, s. 17-19, 2. Vila Aloise Scholze, s. 20-21, 3. Rodinný dům Willibalda Müllera, s. 22-23, 4. Vila Roberta Ruprechta, s. 24-25, 5. Vila Eduarda Hamburgera, s. 26-28, 6. Vila Antonína Kunze, s. 29-31, 7. Vila Ernsta Regenharta, s. 32-34, 8. Vila Erwina Weisse, s. 41-43, 16. Vila Eduarda Šrota, s. 74-76)
Škola muzejní pedagogiky 2: Dějepis umění v současnosti, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2007
Úloha historika umění ve vzdělávání výtvarných pedagogů, in: Hana Myslivečková - Petra Šobáňová (ed.), Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy, Olomouc 2007, s. 75-81
Neorenesance - volba, nebo osud? Styl a jeho preference v architektuře (nejen) 19. století, in: Martina Grmolenská - Radka Miltová - Petra Trnková (ed.), Aktuální proměny českých dějin umění: Re/vize a reklama/ce tradičního, Masarykova univerzita Brno 2007, s. 18-22
Architektura let 1750-1918 a Olomouc, Olomouc 2008
Qui bono? Galerijní animace a modernistické umění, in: Martin Horáček - Hana Myslivečková - Petra Šobáňová (ed.), Muzejní pedagogika dnes, Olomouc 2008, s. 67-74
INTBAU Benátská deklarace o zachování památek a míst v 21. století: Vítaná redakce Benátské charty, Zprávy památkové péče LXVIII, 2008, č. 3, s. 237-239
Current tendencies in the care of heritage sites, in: Jan Škramlik - Luboš Pazdera (ed.), XII. mezinárodní vědecká konference / XII. international scientific conference: Sekce 2: Pozemní stavby a architektura / Section 2: Building structures and architecture: Sborník příspěvků / Proceedings, 20.-22.4.2009, Brno 2009, s. 45-48
Rec. John Onians, Neuroarthistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki, Umění LVII, 2009, č. 1, s. 100-102
Stará města v nové době, in: Slavomila Ferenčuhová – Magdalena Hledíková – Lucie Galčanová – Barbora Vacková (ed.), Město: Proměnlivá ne/samozřejmost, Brno – Červený Kostelec 2009, s. 217-240, 247-248
Totální umělecké dílo a/nebo národní sloh: Sgrafito a malba průčelí v české diskusi o architektuře v 19. století, in: Vladislava Říhová (ed.), Sgrafito 16.-20. století: Výzkum a restaurování, Litomyšl 2009, s. 71-82, 237
Věčný Lutyens? Poznámky ke klasicismu v architektuře 20. a 21. století, Architektúra & urbanizmus XLIII, 2009, č. 3-4, s. 126-143
Arcidiecézní muzeum v Olomouci a česká modernistická legenda, in: Ondřej Jakubec (ed.), Arcidiecézní muzeum na olomouckém hradě: Příspěvky z mezinárodní konference, Olomouc 2010, s. 281-292 + The Olomouc Archdiocesan Museum and the Czech Modernist Legend, s. 289.
Editorial: The Plight of Architectural Historians: A View from the „Other“ Europe, European Architectural History Network Newsletter, 2010, č. 2, s. 6-7. ISSN 1997-5023, www.eahn.org/site/en/editorial210martinhoracek.php.

další odborné aktivity
2002–2006 člen komise pro Program regenerace MPR a památky Rady města Olomouce
Od 2007 zakládající člen občanského sdružení Za krásnou Olomouc, 2008-2009 první předseda