english | česky
     
 
 

FOTOGRAFIE

..:: práce studentů
..:: pedagog

> ing. Petr Zatloukal
tel: 585635431
email: zatphoto@pdfnw.upol.cz

Fotografická tvorba není hlavním, ale doplňujícím oborem studia a je situována do tří etap. V první jde především o ujasnění pojmů z oblasti fotografické techniky a základů fotografického řemesla (princip vytvoření klasického i digitálního fotografického obrazu, typy přístrojů a objektivů, způsoby měření světla, světelné zdroj atp.). Na ukázkách děl významných fotografů jsou nastíněny vývojové trendy fotografie.

Na tyto znalosti navazuje samostatná práce s několika typy fotografických přístrojů (kinofilm, svitkový film a digitální kamera). Praktické ověřování vlastností fotocitlivé vrstvy (fotogram), vyvolání č/b filmů, zvětšování č/b fotografií a zpracování digitálního obrazu na počítači. Požadována je základní orientace v oblasti fotografické techniky a všeobecný přehled ve světě digitální a klasické fotografie.

Ve druhé etapě jde především o praktické zvládnutí základů klasických fotografických disciplín – krajiny, portrétu, zátiší, dokumentární fotografie, fotografie struktur a architektury, základů barevné kompozice. Pracuje se jak s klasickými, tak digitálními přístroji. Při práci ve studiu se využívá umělého i zábleskového osvětlení. Vyžaduje se praktická orientace v základních fotografických disciplínách.

Ve třetí etapě je kladen důraz na samostatnou fotografickou tvorbu na tématu zvoleném studenty, která vyústí v konkrétní zadání závazné pro celou skupinu. Finálním dílem je soubor fotografií s následnou výstavou (výběr kolekce a její instalace je součástí hodnocení). V průběhu semestru se posluchači pravidelně seznamují s pracemi a záměry svých kolegů, a tím dochází k dialogu, který rozkrývá zázemí tvorby každého jednotlivého studenta.

Samostatná práce na zvoleném fotografickém tématu, schopnost výběru finální kolekce a její instalace jsou základními požadavky pro absolutorium této etapy. V některých případech vyústí tato etapa v zadání diplomové práce v oblasti fotografické tvorby.