english | česky
     
 
 

DĚJINY UMĚNÍ

..:: výuka

> doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc.
tel: 585635443, 5447
email: myslivh@pdfnw.upol.cz

studia a dosažená kvalifikace
1968–1973 FilozofickáfakultaUniverzityPalackéhovOlomouci
1979 doktorát filozofie vevědním oboru teorie a dějiny výtvarného umění, Filozofickáfakulta UP v Olomouci
1988–1993 externí aspirantura v oboru teorie a dějiny výtvarného umění, Filozofickáfakulta Masarykovy univerzity Brně
1999–2000 habilitace pro obor dějiny výtvarných umění, FilozofickáfakultaUPvOlomouci

Ve své výzkumné práci se zabývá především architekturou a sochařstvím pozdní gotiky a renesance na Moravě, v poslední době zejména sepulkrálními monumenty. Souběžně se věnuje také výtvarné kultuře 20. století. Publikovala 92 prací v odborných publikacích, časopisech, sbornících a katalozích (doposud podchyceno 137 ohlasů těchto prací v odborné literatuře). Realizovala 42 odborných přednášek na konferencích a sympoziích u nás i v zahraničí, 26 vystoupení při vernisá-žích výstav; věnuje se rovněž práci posudkové a lektorování odborných publikací. V letech 1981 až 1990 se podílela na řešení státního výzkumného úkolu ČSAV koordinovaného FF UP v Olomouci s tématem renesanční umění na Moravě, v období 2000–2004 spolupracovala na řešení výzkum-ného záměru Filozofické fakulty UP Výzkum historie akultury Moravy jakomodelu proexistenci regionu. Pro výzkum renesančního sepulkrálního sochařství získala v letech 1992–1993 grant Gettyho nadace (St. Monica, USA). V letech 1992 až 1999 byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou čtyř grantů FDRVŠ, četných grantů MŠMT a UP, pro období 2006–2008 byla vedoucí projektu ESF OPRLZ Kvalitativní inovace výtvarně-pedagogických studijních oborů, v období 2009 -2012 stojí v čele projektu ESF OPRLZ Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií - využití ICT a dalších nových přístupů ve výtvarné výchově.

Od roku 2001 je vedoucí KVV; v této funkci provedla v letech 1990–1993 zásadní obsahovou a organizační proměnu pracoviště a významně se podílela na obsahové restrukturalizaci studia výtvarné výchovy. Od roku 1992 pracuje v celostátní oborové radě doktorského studia ve studijním programu Specializace v pedagogice – studijní obor výtvarná výchova na Karlově Univerzitě v Praze a Masarykově univerzitě v Brně, od roku 2009 je předsedkyní oborové rady pro doktorský studijní program Výtvarná výchova (Teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné výchovy) na KVV PdF UP v Olomouci.

vědecké a odborné publikace (výběr)
Poznámky k problematice pozdně gotických a renesančních věží olomouckého okresu. In: Cesty k výtvarnému umění, Výtvarná výchova 3, SPN, Praha 1980, s. 163–176
Renesanční ornamentika. In: Setkání s výtvarným dílem, Acta UPO, Aesthetica IV, SPN, Praha 1982, s. 7–29
Renesanční přestavba věže farního kostela v Nákle. In: Historická Olomouc IV, UP Olomouc 1983, s. 253–262
Příspěvek k počátkům a podobě renesanční architektury a plastiky v Litovli. In: Výtvarná výchova 4, Acta UPO, Aesthetica V, SPN, Praha 1985, s. 21–42
Obraz současného světa v tvorbě mladých olomouckých výtvarníků. In: Výtvarná výchova 5, Acta UPO, Aesthetica VI, SPN, Praha 1988, s. 129–145
Dvě neznámé pozdně renesanční sochařské památky v Olomouci. Umění XXXVII, 1989, č. 4, s. 356–360 (spolu s L. Mlčákem)
Pracovala huť Benedikta Rieda v Olomouci? In: Historická Olomouc IX, UP Olomouc 1992, s. 115–123
Grafika Sophie Curtilové. In: Výtvarná výchova 6, Acta UPO, Aesthetica VII, 1991, Olomouc 1993, s. 221–238
Ze současné české grafiky. In: Výtvarná výchova 6, Acta UPO, Aesthetica VII, 1991, Olomouc 1993, s. 127–163
Kamenické značky na kostele sv. Mořice v Olomouci. In: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci, 2 (21), 1993, Olomouc 1994, s. 143–148
Dva pozdně renesanční komemorativní památníky Adama Merckela na Jesenicku. In: Severní Morava, Vlastivědný sborník, sv. 67, Šumperk 1994, s. 3–10
Galerie Půda. Výtvarný život – Art Life, XXXIX,1994, č. 2–3, s. 54–55
Hesla: Janoušek František, Preissig Vojtěch, Sýkora Zdeněk. In: The Dictionary of Art. Mc Millan Publishers Ltd., London 1996, 16. díl, s. 908, 20. díl, s. 548–549, 30. díl., s. 162
Renesanční polofigurové náhrobní a komemorativní památníky na Moravě. Vlivy italského humanismu a renesance v moravské náhrobní sochařské tvorbě. Vlastivědný věstník moravský, 49, 1997, č. 2, s. 158–166
Ladislav Jalůvka, portrét malíře a výtvarného pedagoga. In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, společenské vědy, 1997, č. 274, s. 62–63
Náhrobník „zakladatele olomoucké univerzity“ biskupa Viléma Prusinovského z Víckova. In: Historická Olomouc XI, UP Olomouc 1998, s. 105–114
Architektura věží pozdní gotiky a rané renesance na Moravě. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. III. Olomoucko. Muzeum umění, Olomouc 1999, s. 137–139. Tamtéž hesla na s. 149, 171, 172, 184, 214, 245–246
K jubileu doc. PhDr. Josefa Malivy. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 282, 2001, s. 66–71
K typologickému tradicionalismu v moravské náhrobní plastice první poloviny 17. století. In: Historická Olomouc XIII, UP Olomouc 2002, s. 295–301
Raně renesanční šlechtické náhrobky na Moravě. Příspěvek k dalšímu poznání renesanční sepulkrální tvorby Mistra H. Vlastivědný věstník moravský, LV, 2003, č. 1, s. 11–29
Manýristický bronzový náhrobek Jana Bedřicha Breinera v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci. Průzkumy památek, XII, 2005, č. 1, s. 110–117
Příklady pozdně renesanční komemorativní reprezentace v rytířské rodině Zástřizlů na Moravě. Umění, LIV, 2006, č. 2, s. 177–186
Sepulkrální tvorba olomoucké oblasti v období počátků renesance a proměny jejího kamenosochařského zpracování. Vlastivědný věstník moravský, LVIII, 2006, 2, s. 137–153
Modlitba v moravském sepulchrálním sochařství první poloviny 16. století. In: Slavomíra Očenášová-Štrbová (ed.), Modlitba v umení, Súbor štúdií. Banská Bystrica 2006, s. 331-337
Portrétní náhrobek – jeden z projevů renesančního humanizmu. In: Hana Babyrádová – Jiří Havlíček (eds.) Spiritualita, Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců, Brno 2006, s. 265-271
Epitafy v renesanční sepulkrální sochařské tvorbě Moravy a českého Slezska. In: Ondřej Jakubec a kol., Ku věčné památce, Malované renesanční epitafy v českých zemích, katalog výstavy vydalo Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2007, s. 73-81
Studium na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In: Hana Myslivečková, Petra Šobáňová (eds.),Vyskokoškolská příprava vývarných pedagogů – Současný stav a perspektivy, sborník odborného semináře sa mezinárodní účastí, pořádaného KVV PdF UP v Olomouci dne 15. března 2007, Nakladatelství UP, Olomouc, 2007
Renesanční sepulchrální tvorba Jana Miliče (Johannese Milicze). Průzkumy památek, XV, 2008, 1, s. 150-158
Náhrobek Václava Berky z Dubé a Lipého († 1575) v kostele P. Marie před Týnem v Praze a jeho moravské paralely. In: Jiří Roháček (ed.) Epigraphica & Sepulcralia II, Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek pořádaných Ústavem dějin umění Akademie věd ČR v letech 2006-2007, Artefactum, Praha 2009, s. 143-165