english | česky
     
 
 

DĚJINY UMĚNÍ

..:: pedagog

> doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc.
tel: 585635443, 5447
email: myslivh@pdfnw.upol.cz

K základním součástem odborné přípravy budoucích výtvarných pedagogů náleží výuka teorie a dějin výtvarného umění, která zahrnuje jednak ústřední cyklus přednášek sledující proměny vizuální kultury od nejstarších etap vývoje lidstva až po současnost (Dějiny umění 1–7), jednak pestrou nabídku dalších specializovaných disciplín: Vybrané kapitoly z dějin umění (renesance), Práce s uměleckým dílem (Doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc.), Vybrané kapitoly z dějin umění (20. století), Obrazová analýza, Umělecké sbírky, Umělecké řemeslo, Současný umělecký provoz (Doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D.), Úvod do studia teorie a dějin umění, Výtvarné umění Olomoucka (PhDr. Martin Horáček, Ph.D.).

Kromě kmenových pracovníků katedry se na výuce podílejí také historikové a teoretikové umění z partnerských pracovišť Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – doc. ing. Pavol Černý, Ph.D. (ikonografie křesťanského umění), prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (architektura 20. století), doc. PhDr. Zdeněk Pospíšil, CSc. (estetika), PhDr. Barbora Pokorná, Ph.D. (umění antiky). Katedra zajišťuje rovněž přehledové kursy dějin umění pro ostatní katedry Pedagogické fakulty včetně kombinovaného a paralelního studia.
Povinné, povinně volitelné a volitelné přednášky a semináře, realizované v multimediálně vybavených učebnách s vlastní příruční knihovnou, umožňují studentům získat široký interdisciplinárně a kriticky zaměřený rozhled v historii a současnosti vizuální tvorby s přirozeným důrazem na západní tradici. Získané teoretické poznatky jsou následně používány, prověřovány a rozšiřovány v terénu na jednodenních i vícedenních odborných exkurzích ve vybraných muzeích, galeriích a památkových objektech. Uměleckohistorickou průpravu mohou studenti završit diplomovou prací z dějin výtvarného umění.
Martin Horáček – Hana Myslivečková